HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

Thông tin điều hành

- Cung cấp thông tin hoạt động, thông tin chỉ đạo - điều hành của đơn vị,...
- Thông báo ý kiến - kết luận của các đồng chí lãnh đạo,...
- Chương trình công tác trong tuần, lịch làm việc của lãnh đạo,...
- Giao việc, trao đổi công việc, lập lịch cá nhân, thông báo giấy mời, công việc cần xử lý,...

Quản lý văn bản

- Quản lý văn bản đi - đến của đơn vị, theo dõi và chỉ đạo xử lý văn bản, gửi nhận văn bản, quản lý hồ sơ công việc, quản lý phiếu trình,...

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ thông tin đăng nhập
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 0222.3875.353
Email: ttcntttt.stttt@bacninh.gov.vn